Andrada-Livia DIACONU

În conformitate cu legislația în vigoare, secretarul general al unității administrativ-teritoriale este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice.

            Totodată, secretarul general al unității administrativ-teritoriale trebuie să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art.153 alin (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     Dispoziţii generale aplicabile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

            (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora.

            (1^1) Prin excepţie de la prevederile art. 243 alin. (1) lit. a), în situaţia în care unitatea administrativ-teritorială face parte dintrun consorţiu administrativ, atribuţia de contrasemnare pentru legalitate a actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale poate fi exercitată de către secretarul general al altei unităţi administrativ-teritoriale membră a consorţiului administrativ, în condiţiile art. 91^1 alin. (2) lit. b).  

            (2) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice sau administrative sau ştiinţe politice ocupă funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitatea studiilor.

            (3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă până la gradul al II-lea cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 

            (3^1) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul consorţiilor administrative, pentru toate unităţile administrativ-teritoriale membre ale consorţiului administrativ pentru care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale desfăşoară activităţile prevăzute la art. 91^1 alin. (2) lit. b).

            (4) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

            (5) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile părţii a VI-a, titlul II.

   (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) pentru secretarii generali ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale numiţi în condiţiile art. 147 alin. (5) şi art. 186 alin. (5), suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale acestora se fac de către prefect cu respectarea prevederilor părţii a VI-a, titlul II.  

            Secretarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 243 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

 

Mai multe detalii aici …

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut